Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího Eva Bezkidová, IČ: 76459705, se sídlem V zahradách 2836, 738 01 Frýdek-Místek zapsaná na živnostenském úřadě ve Frýdku-Místku na internetové adrese www.de-sire.eu a popisuje postup, jakým způsobem vyřizovat reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího Eva Bezkidová, IČ: 76459705, se sídlem V zahradách 2836, 738 01 Frýdek-Místek zapsaná na živnostenském úřadě ve Frýdku-Místku. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Záruční doba na všechny nabízené produkty je 2 roky (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet převzetím produktu kupujícím. Vyřizování případné reklamace z titulu zákonné odpovědnosti za vady námi dodaného zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského, příp. Obchodního zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci,
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Reklamační podmínky – výpis

  • reklamaci uplatňuje kupující v záruční době u prodávajícího
  • kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců. U použitého zboží lze lhůtu zkrátit na 12 měsíců
  • kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží
  • reklamované zboží doporučujeme zaslat zpět kompletní, čisté, společně s kopií dodacího listu
  • reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění


Dnem přijetí reklamace se rozumí den převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V případě, že na základě reklamace dojde k výměně zboží, bude písemné potvrzení o reklamaci zasláno spolu s vyměněným zbožím nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. Pokud na základě reklamace dojde k vrácení peněz, nebo reklamace nebude uznána, bude písemné potvrzení o reklamaci zasláno e-mailem nebo poštou do 30 dnů od přijetí reklamace.

O vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem, písemně nebo telefonicky.

Vrátíme vám cenu za kompletní objednávku vč. poštovného.

Zboží na reklamaci zasílejte  na adresu:
Eva Bezkidová
Slezská 3565 - Prodejna VyspímeSe
738 01 Frýdek-Místek

Zpět do obchodu